Home > Hướng dẫn > Hướng dẫn nhập Số dư quỹ và Số dư ngân hàng

Hướng dẫn nhập Số dư quỹ và Số dư ngân hàng

Nhập số dư quỹ

Vào menu Quỹ & Ngân hàng –>Sổ Quỹ:

– Hiển thị thông tin về sổ dư quỹ hiện tại, ta nhấn vào Thêm để nhập số dư quỹ.

quan-ly-so-quy

– Chọn chi nhánh,nhập số dư quỹ và nhấn Ghi lại.

Nhập số dư ngân hàng

– Vào menu Cấu hình –> Ngân hàng, khai báo các ngân hàng muốn khai báo số dư.

– Vào menu Quỹ & Ngân hàng –> Sổ Ngân hàng.

– Hiển thị giao diện Số dư ngân hàng

– Hệ thống hiển thị danh sách và số dư tài khoản ngân hàng của các chi nhánh. Nhấn Thêm để khai báo thêm một quỹ ngân hàng.

quan-ly-so-du-ngan-hang

– Chọn chi nhánh, ngân hàng muốn khai báo số dư, nhập số dư quỹ ngân hàng sau đó nhấn Ghi lại.

Lưu ý

– Phân biệt nút Sửa và Hiệu chỉnh: Khi nhấn nút sửa, hệ thống sẽ cho phép sửa mọi thông tin về Sổ ngân hàng đã khai báo từ trước. Nhưng khi nhấn hiệu chỉnh, hệ thống khóa 2 thông tin Chi nhánh công ty và Ngân hàng.

– Phải đặc biệt lưu ý: hệ thống luôn thông báo trên form số dư ngân hàng là số dư hiện hành. Khi bạn thêm/sửa/hiệu chỉnh các sổ ngân hàng, nếu bạn chọn Ngày vào sổ là ngày trong quá khứ, hệ thống sẽ tự đống tính toán và thông báo cho bạn biết số dư hiện hành và Ghi vào hệ thống cho bạn số dư hiện hành đó.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*