Home > Hướng dẫn > Hướng dẫn nhập nợ đầu kỳ khách hàng và nhà cung cấp

Hướng dẫn nhập nợ đầu kỳ khách hàng và nhà cung cấp

Phần mềm HTsoft BizMan.NET hỗ trợ quản lý khách hàng và nhà cung cấp theo nhiều tiêu chí, trong quá trình sử dụng, chúng ta cần cấu hình nợ đầu kỳ cho khách hàng và nhà cung cấp.

Nhập tổng nợ phải thu với khách hàng

Vào menu Mua hàng –>Trả tiền nhà cung cấp, viết phiếu Trả tiền nhà cung cấp. Chọn khách hàng muốn nhập nợ đầu kỳ , nhập tổng số tiền nợ và tích vào nhấn nút “Ẩn/ không còn pending” sau đó nhấn Ghi lại.

quan-ly-no-dau-ky

Nhập số nợ phải trả đối với nhà cung cấp

Vào menu Bán hàng –>Thu tiền khách hàng, viết phiếu Thu tiền KH , Chọn nhà cung cấp muốn nhập nợ đầu kỳ , nhập tổng số tiền nợ và tích vào nhấn nút “Ẩn/ không còn pending” sau đó nhấn Ghi lại. (tương tự như đối với khách hàng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*