Hướng dẫn Quản trị nhân viên – Quản trị nhân sự

HTsoft BizMan.NET cho phép Khai báo quản trị và phân quyền cho toàn bộ những user sử dụng phần mềm. Quản lý tất cả thông tin nhân viên công ty. Phân quyền nhân viên, chia nhóm nhân viên theo chi nhánh, nhóm kinh doanh. Quản lý Tiền lương, tiền thưởng, quản lý hoa hồng theo … Read more

Hướng dẫn nhập nợ đầu kỳ khách hàng và nhà cung cấp

Phần mềm HTsoft BizMan.NET hỗ trợ quản lý khách hàng và nhà cung cấp theo nhiều tiêu chí, trong quá trình sử dụng, chúng ta cần cấu hình nợ đầu kỳ cho khách hàng và nhà cung cấp. Nhập tổng nợ phải thu với khách hàng Vào menu Mua hàng –>Trả tiền nhà cung cấp, viết … Read more

Hướng dẫn nhập Số dư quỹ và Số dư ngân hàng

Nhập số dư quỹ Vào menu Quỹ & Ngân hàng –>Sổ Quỹ: – Hiển thị thông tin về sổ dư quỹ hiện tại, ta nhấn vào Thêm để nhập số dư quỹ. – Chọn chi nhánh,nhập số dư quỹ và nhấn Ghi lại. Nhập số dư ngân hàng – Vào menu Cấu hình –> Ngân … Read more