Giới thiệu về Microsoft SQL – MS SQL

Microsoft SQl Server (MS SQL) là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database management system – RDBMS) do Microsoft phát triển. SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạng máy tính hoạt động theo mô hình khách chủ cho phép đồng thời cùng lúc có nhiều người dùng truy xuất đến dữ liệu, quản lý việc truy nhập hợp lệ và các quyền hạn của từng người dùng trên mạng.
sql-server-2008
Mặc định phần mềm HTsoft BizMan.NET sử dụng SQL Server 2005, khách hàng cũng có thể tuỳ chọn cài đặt SQL Server 2008 và attach database HTsoft và sử dụng phần mềm.
Microsoft SQl Server (MS SQL) chỉ cần cài đặt lên máy chủ, các máy trạm chỉ cần cài đặt chế độ máy trạm và kết nối tới máy chủ.

Leave a Comment