Hướng dẫn đăng nhập phần mềm

Hướng dẫn đăng nhập máy chủ

finish-install

Sau khi cài đặt phần mềm trên máy chủ thành công, để sử dụng demo phần mềm, nhấn finish để khởi chạy phần mềm , hoặc chạy file HTsoft BizMan.NET ngoài màn hình. Sau đó đăng nhập với tên đăng nhập htsoft, mật khẩu 1

Hướng dẫn đăng nhập máy trạm

Đối với máy trạm trước khi đăng nhập cần cấu hình lại địa chỉ của máy chủ như sau: mở chi tiết đăng nhập tên thông tin máy chủ kết nối và nhấn Ghi lại, sau đó đăng nhập sử dụng phần mềm.

dang-nhap-phan-mem-htsoft

2 thoughts on “Hướng dẫn đăng nhập phần mềm”

Leave a Comment