Hướng dẫn Đổi mật khẩu

Để đổi mật khẩu nhân viên có thể tự đổi mật khẩu của chính mình, trường hợp nhân viên quên mật khẩu có thể nhờ nhân viên có quyền quản trị reset mật khẩu.

Menu Hệ thống \ Đổi mật khẩu

Form Đổi mật khẩu sẽ xuẩt hiện như sau:

doi-mat-khau-bizman

Trong đó:

– Tên truy cập, mật khẩu cũ: Nhập giá trị tên và mật khẩu khi bạn truy cập vào hệ thống.

– Mật khẩu mới: Mật khẩu mà bạn muốn thay đổi tương ứng với Tên truy cập.

– Nhắc lại mật khẩu mới: Bạn nhập lại giá trị Mật khẩu mới.

Sau khi nhập xong các thông tin, bạn chọn nút Ghi để lưu thông tin Mật khẩu mới tương ứng với Tên truy cập cũ.

Những lần đăng nhập về sau bạn phải đăng nhập với Mật khẩu mới. Chọn nút Thoát để đóng form Đổi mật khẩu.

Leave a Comment