Phần mềm quản lý đơn đặt hàng

Quản lý Đơn mua hàng SO (Sales Order)

Đơn đặt hàng SO đầu vào là các đơn đặt hàng từ khách hàng. Nhân viên bán hàng cập nhật số liệu chi tiết các đơn hàng bao gồm tên hàng hoá sản phẩm, số lượng. …

 • Quản lý theo quy trình phê duyệt/ xác nhận.
 • Cập nhật trạng thái đơn hàng: Đang chờ (Pending), Đã hoàn tất (Invoiced), Đã Huỷ (Canceled), Đã chuyển hàng (Shipped).
 • Quản lý chính xác nhân viên lập đơn hàng.
 • Quản lý chính xác nhân viên duyệt đơn hàng (lý do duyệt đơn hàng)
 • Dễ dàng chuyển thành Hoá đơn bán buôn, hoá đơn bán lẻ hay Phiếu chuyển kho
 • Điều phối đơn hàng
quan-ly-don-dat-hang-sale-order-so

Quản lý Đơn đặt hàng PO (Purchare Order)

Phần mềm bán hàng HTsoft BizMan.NET hỗ trợ rất nhiều tính năng, bạn có thể xem chi tiết hoặc đề xuất tính năng với chúng tôi.

 • Quản lý theo quy trình phê duyệt/ xác nhận.
 • Cập nhật trạng thái đơn hàng: Đang chờ (Pending), Đã hoàn tất (Invoiced), Đã Huỷ (Canceled), Đã chuyển hàng (Shipped).
 • Quản lý chính xác nhân viên lập đơn hàng.
 • Quản lý chính xác nhân viên duyệt đơn hàng (lý do duyệt đơn hàng)
 • Dễ dàng chuyển thành Phiếu nhập kho, Phiếu chuyển kho hay Hàng bán trả lại
 • Điều phối đơn hàng
don-mua-hang-purchare-order

Leave a Comment